Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractada per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (en endavant, “Cambra”). La Cambra és la titular d’aquest lloc web, amb número de registre tributari D-800126-A i domicili social al carrer Prat de la Creu,8, baixos, AD500 Andorra la Vella. La Cambra és l’entitat responsable del tractament de qualsevol dada personal que ens faciliteu mitjançant la recepció dels formularis d’informació i sol·licitud que aquesta entitat posa a la vostra disposició en format paper o en aquest lloc web.

La Cambra li informa que per a qualsevol qüestió relacionada amb la Protecció de Dades, podeu contactar amb la Cambra mitjançant l’adreça electrònica ccis@andorra.ad.

REGISTRE DE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT

En compliment d’allò que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals. (en endavant, «LQPD»), i els reglaments que la desenvolupen, la Cambra us informa que qualsevol dada personal que ens faciliteu passarà a formar part del Registre de les activitats de tractament corresponents titularitat de la Cambra.

FINALITATS EL TRACTAMENT, PROCEDIMENT I FONT D’OBTENCIÓ DE LES SEVES DADES

La Cambra pot tractar les vostres dades personals per a les finalitats següents:

  • Enviar informació i serveis de la Cambra de Comerç a les persones interessades. Aquesta finalitat es troba regulada al registre de les activitats de tractament Mailing.

El procediment i fonts d’obtenció de les dades de caràcter personal del registre de les activitats de tractament Mailing, és a través de fitxes d’inscripció al cens i a través de formularis de sol·licitud d’informació, butlletes d’inscripció; per telèfon, fax o correu electrònic i també a través de la pàgina web de la Cambra.

  • Desenvolupar activitats que contribueixin a defensar, fomentar i desenvolupar el comerç, la indústria i els serveis. Promocionar i organitzar activitats de promoció comercial de béns i serveis i de dinamització comercial. Aquesta finalitat es troba regulada al registre de les activitats de tractament Comerç, Indústria i Serveis.

El procediment i fonts d’obtenció de les dades de caràcter personal del registre de les activitats de tractament Comerç, Indústria i Serveis, és a través de fitxes de sol·licitud d’informació, formularis i butlletes d’inscripció, i també a través de la transmissió electrònica.

  • Enviar informació sobre els cursos de formació i altres activitats formatives i informatives, i gestionar-ne les inscripcions i el funcionament. Aquesta finalitat es troba regulada al registre de les activitats de tractament Formació.

El procediment i fonts d’obtenció de les dades de caràcter personal del registre de les activitats de tractament formació, és de les mateixes persones interessades a través de fitxes de sol·licitud d’informació, llistes, formularis i butlletes d’inscripció a cursos i a altres activitats formatives i informatives, i també a través de la pàgina web de la Cambra.

  • Gestió dels cobraments dels serveis prestats per la Cambra als seus clients. Aquesta finalitat es troba regulada al registre de les activitats de tractament Clients.

El procediment i fonts d’obtenció de les dades de caràcter personal del registre de les activitats de tractament clients, és dels clients, per via directa, via telefònica, fax o per correu electrònic.

  • Gestionar les consultes i preguntes per tal de donar resposta a les mateixes i fer-les arribar als seus sol·licitants. Aquesta finalitat es troba regulada al registre de les activitats de tractament Servei personalitzat de consultes.

El procediment i fonts d’obtenció de les dades de caràcter personal del registre de les activitats de tractament Servei personalitzat de consultes, és de les mateixes persones interessades, per via directa, per via telefònica, per fax o correu electrònic.

DESTINATARIS, INCLOSOS ELS PRESTADORS DE SERVEIS, AMB ELS QUALS ES PREVEU TRANSMETRE LES DADES

Per tal de donar compliment a les finalitats esmentades a l’apartat anterior d’aquesta política de privacitat, les seves dades personals es poden transmetre als destinataris següents:

  1. Proveïdors de serveis de la Cambra que hagin de tractar les seves dades en relació amb la finalitat que es tracti, segons les instruccions i de conformitat amb la política de privacitat i altra mesura de confidencialitat i seguretat que acordi la Cambra.
  2. Entitats financeres per fer els cobraments i pagaments corresponents pels serveis prestats.

La Cambra no efectua comunicacions internacionals de dades personals.

DRETS DE LES PERSONES SOBRE LES SEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La Cambra li informa que vostè pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals, i d’altres drets reconeguts a la normativa  mitjançant la seva sol·licitud escrita al nostre Delegat de Protecció de Dades Personals (dpd@ccis.ad).

DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LES MESURES DE SEGURETAT TÈCNIQUES I D’ORGANITZACIÓ QUE S’APLIQUIN AL TRACTAMENT DEL RESGISTRE DE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT

La Cambra recull en un document intern i privat la política de seguretat. La Cambra té una xarxa interna protegida amb diferents mesures de seguretat, disposa d’accessos restringits a tota persona aliena a la Cambra, i en funció del perfil de l’usuari existeixen controls d’accés. Es fan còpies de seguretat diàries.

CANVIS EN LA NORMATIVA

La Cambra, es reserva el dret a modificar la present política de privacitat amb l’objectiu d’adaptar-se a les novetats legislatives. Qualsevol modificació serà comunicada a través de la nostra pàgina web, sense perjudici del dret de les persones a reclamar el consentiment quan aquest no es considerés atorgat de conformitat a les condicions de la present política.

Aquesta política de privacitat és d’aplicació única a aquesta pàgina web i no es garanteix en els accessos a través d’enllaços a d’altres pàgines web.

 

 

Data d’actualització del document: 16/05/2022